مزیت گیربکس های ایلماز

سری جدید گیربکس های ایلماز به دلیل یک تکه بودن دارای مزایای بسیاری هستند و همین نکته سبب افزایش کاربرد این دسته از گیربکس ها می باشد.

ادامه مطلب