پمپ دنده ای VGF ایران تولید

پمپ دنده ای VG ایران تولید
اردیبهشت ۲۹, ۱۳۹۷
پمپ دنده ای GF ایران تولید
پمپ دنده ای HFP ایران تولید
اردیبهشت ۲۹, ۱۳۹۷
نمایش همه

دانلود کاتالوگنقشه و ابعاد پمپ

مشخصات فنی پمپ دنده ای VGF ایران تولید تیپ ۱

ردیفدور (دقیقه)ارتفاع انتقال (متر)بازدهی (دقیقه)نوع مایعنیروی ورودی (کیلووات)فشار(اتمسفر)دهانه دهشدهانه مکش
۱۲۰۰سبک۲
۲۲۰۰سنگین۶
۳۴۰۰سبک۲
۴۴۰۰سنگین۶
۵۷۰۰سبک۲
۶۷۰۰سنگین۶

مشخصات فنی پمپ دنده ای VGF ایران تولید تیپ ۴

ردیفدور (دقیقه)ارتفاع انتقال (متر)بازدهی (دقیقه)نوع مایعنیروی ورودی (کیلووات)فشار(اتمسفر)دهانه دهشدهانه مکش
۱۲۰۰۱۴سبک۰.۷۵۲
۲۲۰۰۱۴سنگین۱.۲۲
۳۲۰۰۱۴سبک۱.۱۶
۴۲۰۰۱۴سنگین۱.۶۶
۵۴۰۰۲۸.۵سبک۱.۲۲
۶۴۰۰۲۸.۵سنگین۲.۵۲
۷۴۰۰۲۸.۵سبک۱.۵۶
۸۴۰۰۲۸.۵سنگین۲.۴۶
۹۷۰۰۵۰سبک۱.۴۲
۱۰۷۰۰۵۰سنگین۲.۴۲
۱۱۷۰۰۵۰سبک۲.۲۶
۱۲۷۰۰۵۰سنگین۳.۸۶

مشخصات فنی پمپ دنده ای VGF ایران تولید تیپ ۵

ردیفدور (دقیقه)ارتفاع انتقال (متر)بازدهی (دقیقه)نوع مایعنیروی ورودی (کیلووات)فشار(اتمسفر)دهانه دهشدهانه مکش
۱۲۰۰۲۱.۵سبک۱.۱۲
۲۲۰۰۲۱.۵سنگین۱.۲۲
۳۲۰۰۲۱.۵سبک۱.۵۶
۴۲۰۰۲۱.۵سنگین۲.۲۶
۵۴۰۰۴۳سبک۱.۵۲
۶۴۰۰۴۳سنگین۲.۵۲
۷۴۰۰۴۳سبک۱.۸۶
۸۴۰۰۴۳سنگین۳۶
۹۷۰۰۷۵سبک۲۲
۱۰۷۰۰۷۵سنگین۳۲
۱۱۷۰۰۷۵سبک۳.۲۶
۱۲۷۰۰۷۵سنگین۴۶

مشخصات فنی پمپ دنده ای VGF ایران تولید تیپ ۶

ردیفدور (دقیقه)ارتفاع انتقال (متر)بازدهی (دقیقه)نوع مایعنیروی ورودی (کیلووات)فشار(اتمسفر)دهانه دهشدهانه مکش
۱۲۰۰۵۸سبک۱.۱۲
۲۲۰۰۵۸سنگین۱.۸۲
۳۲۰۰۵۸سبک۱.۵۸
۴۲۰۰۵۸سنگین۳.۱۸
۵۴۰۰۱۱۷سبک۱.۵۲
۶۴۰۰۱۱۷سنگین۴.۷۲
۷۴۰۰۱۱۷سبک۳۸
۸۴۰۰۱۱۷سنگین۶.۲۸
۹۷۰۰۲۰۶سبک۲.۲۲
۱۰۷۰۰۲۰۶سنگین۵.۵۲
۱۱۷۰۰۲۰۶سبک۴۶
۱۲۷۰۰۲۰۶سنگین۷۶
۱۳۷۰۰۲۰۶سبک۳۴
۱۴۷۰۰۲۰۶سنگین۶۴
۱۵۷۰۰۲۰۶سبک۵.۵۸
۱۶۷۰۰۲۰۶سنگین۷.۵۸

مشخصات فنی پمپ دنده ای VGF ایران تولید تیپ ۷

ردیفدور (دقیقه)ارتفاع انتقال (متر)بازدهی (دقیقه)نوع مایعنیروی ورودی (کیلووات)فشار(اتمسفر)دهانه دهشدهانه مکش
۱۲۰۰۶۶سبک۱.۵۲
۲۲۰۰۶۶سنگین۳۲
۳۲۰۰۶۶سبک۲۸
۴۲۰۰۶۶سنگین۴۸
۵۴۰۰۱۳۲سبک۲.۲۲
۶۴۰۰۱۳۲سنگین۶.۱۲
۷۴۰۰۱۳۲سبک۳.۳۸
۸۴۰۰۱۳۲سنگین۸.۱۸
۹۷۰۰۲۳۳سبک۳۲
۱۰۷۰۰۲۳۳سنگین۵.۵۲
۱۱۷۰۰۲۳۳سبک۵.۵۶
۱۲۷۰۰۲۳۳سنگین۷.۵۶
۱۳۷۰۰۲۳۳سبک۴۴
۱۴۷۰۰۲۳۳سنگین۶.۶۴
۱۵۷۰۰۲۳۳سبک۷.۵۸
۱۶۷۰۰۲۳۳سنگین۹.۸۸

مشخصات فنی پمپ دنده ای VGF ایران تولید تیپ ۸

ردیفدور (دقیقه)ارتفاع انتقال (متر)بازدهی (دقیقه)نوع مایعنیروی ورودی (کیلووات)فشار(اتمسفر)دهانه دهشدهانه مکش
۱۲۰۰۱۶۰سبک۲۲
۲۲۰۰۱۶۰سنگین۶.۳۲
۳۲۰۰۱۶۰سبک۳.۷۸
۴۲۰۰۱۶۰سنگین۸.۳۸
۵۴۰۰۳۲۰سبک۳۲
۶۴۰۰۳۲۰سنگین۱۰.۲۲
۷۴۰۰۳۲۰سبک۷۸
۸۴۰۰۳۲۰سنگین۱۴.۱۸
۹۷۰۰۵۶۰سبک۵.۵۲
۱۰۷۰۰۵۶۰سنگین۱۱۲
۱۱۷۰۰۵۶۰سبک۷.۵۶
۱۲۷۰۰۵۶۰سنگین۱۷۶
۱۳۷۰۰۵۶۰سبک۶.۳۴
۱۴۷۰۰۵۶۰سنگین۱۳۴
۱۵۷۰۰۵۶۰سبک۷.۵۸
۱۶۷۰۰۵۶۰سنگین۱۹.۸۸

مشخصات فنی پمپ دنده ای VGF ایران تولید تیپ ۹

ردیفدور (دقیقه)ارتفاع انتقال (متر)بازدهی (دقیقه)نوع مایعنیروی ورودی (کیلووات)فشار(اتمسفر)دهانه دهشدهانه مکش
۱۲۰۰۲۰۰سبک۴۲
۲۲۰۰۲۰۰سنگین۷.۵۲
۳۲۰۰۲۰۰سبک۵.۵۸
۴۲۰۰۲۰۰سنگین۱۱۸
۵۴۰۰۴۰۰سبک۵.۵۲
۶۴۰۰۴۰۰سنگین۱۱۲
۷۴۰۰۴۰۰سبک۸.۵۸
۸۴۰۰۴۰۰سنگین۱۵۸
۹۷۰۰۷۰۰سبک۷.۵۲
۱۰۷۰۰۷۰۰سنگین۱۴۲
۱۱۷۰۰۷۰۰سبک۱۲.۵۶
۱۲۷۰۰۷۰۰سنگین۱۸۶
۱۳۷۰۰۷۰۰سبک۹.۸۴
۱۴۷۰۰۷۰۰سنگین۱۵۴
۱۵۷۰۰۷۰۰سبک۱۵۸
۱۶۷۰۰۷۰۰سنگین۲۰۸

مشخصات فنی پمپ دنده ای VGF ایران تولید تیپ ۱۰

ردیفدور (دقیقه)ارتفاع انتقال (متر)بازدهی (دقیقه)نوع مایعنیروی ورودی (کیلووات)فشار(اتمسفر)دهانه دهشدهانه مکش
۱۲۰۰۵۲۰سبک۷.۵۲
۲۲۰۰۵۲۰سنگین۱۲.۵۲
۳۲۰۰۵۲۰سبک۱۱۸
۴۲۰۰۵۲۰سنگین۱۵۸
۵۴۰۰۱۰۵۰سبک۱۱۲
۶۴۰۰۱۰۵۰سنگین۱۵۲
۷۴۰۰۱۰۵۰سبک۱۵۸
۸۴۰۰۱۰۵۰سنگین۱۸.۵۸
۹۷۰۰۱۳۰۰سبک۱۵۲
۱۰۷۰۰۱۳۰۰سنگین۱۸.۵۲
۱۱۷۰۰۱۳۰۰سبک۱۸.۵۸
۱۲۷۰۰۱۳۰۰سنگین۲۲.۵۸

مشخصات فنی پمپ دنده ای VGF ایران تولید تیپ ۲۰

ردیفدور (دقیقه)ارتفاع انتقال (متر)بازدهی (دقیقه)نوع مایعنیروی ورودی (کیلووات)فشار(اتمسفر)دهانه دهشدهانه مکش
۱۲۰۰۷۳۰سبک۱۸.۵۲
۲۲۰۰۷۳۰سنگین۲۲.۵۲
۳۲۰۰۷۳۰سبک۲۲.۵۸
۴۲۰۰۷۳۰سنگین۳۰۸
۵۴۰۰۱۴۵۰سبک۳۳.۵۲
۶۴۰۰۱۴۵۰سنگین۳۰۲
۷۴۰۰۱۴۵۰سبک۳۰۸
۸۴۰۰۱۴۵۰سنگین۴۵۸
۹۷۰۰۲۵۵۰سبک۳۰۲
۱۰۷۰۰۲۵۵۰سنگین۴۵۲
۱۱۷۰۰۲۵۵۰سبک۴۵۸
۱۲۷۰۰۲۵۵۰سنگین۷۵۸

 

دانلود کاتالوگنقشه و ابعاد پمپ

آشنایی با پمپ های دنده ای

پمپ های دنده ای برای پمپ کردن و جابجایی مایعاتی که وزن حجمی بالا و فشار کم (زیر۸ بار) دارند طراحی شده اند. مایعات پمپ شده باید دارای خاصیت خود روغنکاری و بدون مواد اصطکاکی جامد یا خورنده و ناخالص باشد.

موارد استفاده

پمپ های دنده ای گردشی برای پمپ کردن سیستم روغنکاری موتور، سوخت، نفت گاز، ملاس، خمیر و دیگر مایعات خود روغنکاری که در صنعت مورد استفاده گوناگون دارند، توصیه می شود این پمپ ها همچنین برای روغنکاری و سیستم های خنک کن ماشین های مختلف (ماشین ابزار، موتورهای احتراقی و غیره) با فشار پائین و موارد دیگر مناسب هستند.

طراحی

دو چرخ دنده (محرک و متحرک) در داخل پوسته می چرخند، در هنگام چرخش، دنده ها مایع را از قسمت مکش بین پوسته پمپ و تاج دنده نگه می دارند و با خود به قسمت تخلیه پمپ منتقل می کنند سپس دنده ها مایع را با فشار به شاخه تخلیه می رانند. محور محرک در بالای محور متحرک قرار دارد و روی محور محرک جای خارکوپلینگ وجود دارد.

در دو طرف محورها، بوشهای نگه دارنده قرار دارند که بوسیله مایع پمپ شده روغنکاری می شوند و به وسیله پکینگ نخی (نخ گرافیتی) و بوش نگهدارنده نخ گرافیتی از نشت مایع پمپ شده از اطراف محور محرک جلوگیری می نمایند.

(برای پمپ کردن مایعات با درجه حرارت ۸۰ الی ۳۰۰ درجه سانتیگراد باید از پمپ مخصوص درجه حرارت بالا استفاده شود.)

وسایل ایمنی

در برخی از مدلها روی پوسته پمپ ها سوپاپ اطمینان مخصوص، در قسمت بیرونی نصب شده است. اگر فشار کاری پمپ از مقدار مجاز بیشتر شود، سوپاپ باز شده و مایع پمپ شده را از طریق کانال داخلی به قسمت مکش پمپ منتقل می کند.

گرداننده پمپ

اساسا پمپ های دنده ای برای کوپله مستقیم با الکترو موتور روی شاسی طراحی شده اند و برای سرعت پائین (زیر ۷۰۰ دور در دقیقه) یا به وسیله الکتروموتور و جعبه دنده کاهنده که بین الکترو موتور و پمپ نصب می شود، اتصال بر قرار می شود.

محور محرک فقط به وسیله بازوی گشتاور می چرخد و مقدار گشتاور اولیه شعاعی و موتوری حرکت اولیه مشخص شده است.

جهت چرخش پمپ

اکثر پمپ های دنده ای راست گرد هستند (دید از سمت محور محرک) برای تجهیزات مخصوص پمپ های چپ گرد نیز با جریان مخالف در نظر گرفته می شود.

مواد و جنس به کار رفته در پمپ

پمپ های استاندارد، پوسته چدنی، دنده فولادی آبکاری شده و محور فولادی دارند.

بوشهای این پمپ ها از جنس چدن با لایه برنزی است و همچنین از بوش فولادی که با ریخته گری گریز از مرکز، پوشش برنزی یافته است نیز استفاده می شود.

قوانین کلی

به طور معمول، سرعت گردش پایین تر برای مواد با دانسیته بیشتر (سنگین) و مایعاتی که خاصیت روغنکاری کمتری دارند، در نظر گرفته می شود.

همچنین برای زمان کار طولانی نیز پمپ های با سرعت گردشی پائین به کار می رود. سرعت گردشی بالا برای مایعات رقیق با دانسیته پایین و ویسکوزیته (سبک) به کار می رود همچنین برای روغنکاری خوب و استفاده از فشار ماکزیمم پمپ از سرعت گردشی بالا استفاده می شود.

ماکزیمم سرعت ۱۰۰۰ دور در دقیقه

برای جریان روغنکاری و سیستم خنک کن روغن و مایعات رقیق خود با ویسکوزیته ۴۰-۱۰ از این سرعت استفاده می شود.

ماکزیمم سرعت ۷۵۰ دور در دقیقه

برای مایعات خود روغنکار با ویسکوزیته ۱۵۰-۳۰ از این سرعت استفاده می شود.

ماکزیمم سرعت ۵۰۰-۲۰۰ دور در دقیقه

برای مایعات سنگین، روغنها، ملاسها، خمیرها و دیگر مایعات که دارای ویسکوزیته بالا هستند از این سرعت استفاده می شود.

ماکزیمم سرعت جهت پمپهای استنلس استیل و برنجی سرعت مجاز ۵۰۰-۲۰۰ دور در دقیقه می باشد.

راهنما و استفاده بهینه انواع پمپ های دنده ای و شرایط استفاده از گارانتی شش ماهه محصولات ایران تولید:

  • برای جابجایی مواد خود روغنکار از پمپ های مخصوص محصولات ایران تولید استفاده بفرمایید.
  • برای جابجایی مواد دارای اشیا فلزی و سخت (هرچند کوچکتر از ۰.۱ میلیمتر) از پمپ مخصوص آن استفاده شود.
  • هنگام شاسی و کوپله کاری از کوپلینگ های بالانس شده و ماشین کاری شده استفاده گردد تا در موقع کار، کوچکترین لرزشی نداشته باشد.
  • توصیه می گردد باری مواد غلیظ (سنگین) از کوپلینگ های هیدرولیک استفاده فرمایید تا موتور در شروع کار با آمپر کمتر و توان بهتر استارت گردد.
  • توصیه می گردد از سوپاپ یا شیر یک طرفه و توری دانه ریز در ابتدای لوله مکش استفاده فرمایید.
  • توصیه می گردد از زانوی ۴۵ درجه با فاصله حداقل ۱ متر استفاده فرمایید تا پمپ با صدای کمتر و موتور با آمپر کمتری کار نمایند.
  • ابتدا از مملو بودن مواد داخل پمپ اطمینان حاصل نموده سپس موتور را استارت نمایید.
  • برای جلوگیری از هزینه های زیاد هرچند وقت یک بار بوشهای برنجی پمپ را بازدید نموده و در صورت داشتن لقی حتی بیشتر از ۰.۵ میلیمتر آنها را تعویض نمایید. زمان تعویض بستگی به نوع کارکرد و مواد دارد.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پمپ دنده ای VGF ایران تولید”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *