پمپ دنده ای GF ایران تولید

پمپ دنده ای VG ایران تولید
اردیبهشت ۲۹, ۱۳۹۷
پمپ دنده ای GF ایران تولید
پمپ دنده ای HFP ایران تولید
اردیبهشت ۲۹, ۱۳۹۷
نمایش همه

دانلود کاتالوگنقشه و ابعاد پمپ

مشخصات فنی پمپ دنده ای GF ایران تولید تیپ ۴

ردیفدور (دقیقه)ارتفاع انتقال (متر)بازدهی (دقیقه)نوع مایعنیروی ورودی (کیلووات)فشار(اتمسفر)دهانه دهشدهانه مکش
۱۳۰۰۲۵سبک۰.۳۳۲
۲۳۰۰۲۵سنگین۰.۴۵۲
۳۳۰۰۲۵سبک۰.۵۵۴
۴۳۰۰۲۵سنگین۰.۶۲۴
۵۳۰۰۲۵سبک۰.۷۵۶
۶۳۰۰۲۵سنگین۰.۸۲۶
۷۷۰۰۵۰سبک۰.۹۳۲
۸۷۰۰۵۰سنگین۱.۱۲
۹۷۰۰۵۰سبک۱.۲۶۴
۱۰۷۰۰۵۰سنگین۱.۴۴
۱۱۷۰۰۵۰سبک۱.۶۶
۱۲۷۰۰۵۰سنگین۱.۷۶
۱۳۹۰۰۱۰۰سبک۱.۲۲
۱۴۹۰۰۱۰۰سنگین۱.۴۲
۱۵۹۰۰۱۰۰سبک۱.۶۴
۱۶۹۰۰۱۰۰سنگین۱.۸۴
۱۷۹۰۰۱۰۰سبک۲.۲۶
۱۸۹۰۰۱۰۰سنگین۳۶

مشخصات فنی پمپ دنده ای GF ایران تولید تیپ ۵

ردیفدور (دقیقه)ارتفاع انتقال (متر)بازدهی (دقیقه)نوع مایعنیروی ورودی (کیلووات)فشار(اتمسفر)دهانه دهشدهانه مکش
۱۳۰۰۴۹سبک۰.۵۵۲
۲۳۰۰۴۹سنگین۰.۷۵۲
۳۳۰۰۴۹سبک۰.۷۴
۴۳۰۰۴۹سنگین۰.۹۵۴
۵۳۰۰۴۹سبک۱.۱۶
۶۳۰۰۴۹سنگین۱.۲۶
۷۷۰۰۱۱۶سبک۱.۲۲
۸۷۰۰۱۱۶سنگین۱.۵۲
۹۷۰۰۱۱۶سبک۱.۷۴
۱۰۷۰۰۱۱۶سنگین۲۴
۱۱۷۰۰۱۱۶سبک۲.۲۵۶
۱۲۷۰۰۱۱۶سنگین۳۶
۱۳۹۰۰۱۵۰سبک۱.۵۲
۱۴۹۰۰۱۵۰سنگین۲.۲۲
۱۵۹۰۰۱۵۰سبک۲.۲۴
۱۶۹۰۰۱۵۰سنگین۳۴
۱۷۹۰۰۱۵۰سبک۲.۹۶
۱۸۹۰۰۱۵۰سنگین۴۶

مشخصات فنی پمپ دنده ای GF ایران تولید تیپ ۶

ردیفدور (دقیقه)ارتفاع انتقال (متر)بازدهی (دقیقه)نوع مایعنیروی ورودی (کیلووات)فشار(اتمسفر)دهانه دهشدهانه مکش
۱۳۰۰۶۶سبک۰.۶۲
۲۳۰۰۶۶سنگین۰.۷۵۲
۳۳۰۰۶۶سبک۰.۸۵۴
۴۳۰۰۶۶سنگین۱.۱۴
۵۳۰۰۶۶سبک۱.۱۶
۶۳۰۰۶۶سنگین۱.۵۶
۷۷۰۰۱۵۴سبک۱.۹۲
۸۷۰۰۱۵۴سنگین۲.۲۲
۹۷۰۰۱۵۴سبک۲.۴۴
۱۰۷۰۰۱۵۴سنگین۲.۷۴
۱۱۷۰۰۱۵۴سبک۲.۹۶
۱۲۷۰۰۱۵۴سنگین۳.۲۶
۱۳۹۰۰۱۹۸سبک۲.۲۲
۱۴۹۰۰۱۹۸سنگین۳۲
۱۵۹۰۰۱۹۸سبک۳۴
۱۶۹۰۰۱۹۸سنگین۴۴
۱۷۹۰۰۱۹۸سبک۴۶
۱۸۹۰۰۱۹۸سنگین۵.۵۶

مشخصات فنی پمپ دنده ای GF ایران تولید تیپ ۷

ردیفدور (دقیقه)ارتفاع انتقال (متر)بازدهی (دقیقه)نوع مایعنیروی ورودی (کیلووات)فشار(اتمسفر)دهانه دهشدهانه مکش
۱۳۰۰۸۳سبک۱.۱۲
۲۳۰۰۸۳سنگین۱.۳۵۲
۳۳۰۰۸۳سبک۱.۵۴
۴۳۰۰۸۳سنگین۱.۵۵۴
۵۳۰۰۸۳سبک۱.۷۶
۶۳۰۰۸۳سنگین۲۶
۷۷۰۰۱۹۴سبک۲.۴۲
۸۷۰۰۱۹۴سنگین۳۲
۹۷۰۰۱۹۴سبک۳۴
۱۰۷۰۰۱۹۴سنگین۴۴
۱۱۷۰۰۱۹۴سبک۳.۶۶
۱۲۷۰۰۱۹۴سنگین۵.۵۶
۱۳۹۰۰۲۴۹سبک۳۲
۱۴۹۰۰۲۴۹سنگین۴۲
۱۵۹۰۰۲۴۹سبک۴۴
۱۶۹۰۰۲۴۹سنگین۵.۵۴
۱۷۹۰۰۲۴۹سبک۶۶
۱۸۹۰۰۲۴۹سنگین۷.۵۶

مشخصات فنی پمپ دنده ای GF ایران تولید تیپ ۸

ردیفدور (دقیقه)ارتفاع انتقال (متر)بازدهی (دقیقه)نوع مایعنیروی ورودی (کیلووات)فشار(اتمسفر)دهانه دهشدهانه مکش
۱۳۰۰۱۹۲سبک۳.۲۲
۲۳۰۰۱۹۲سنگین۴۲
۳۳۰۰۱۹۲سبک۴.۸۴
۴۳۰۰۱۹۲سنگین۵.۵۴
۵۳۰۰۱۹۲سبک۶.۸۶
۶۳۰۰۱۹۲سنگین۷.۵۶
۷۷۰۰۴۵۰سبک۴۲
۸۷۰۰۴۵۰سنگین۶۲
۹۷۰۰۴۵۰سبک۵.۵۴
۱۰۷۰۰۴۵۰سنگین۷.۵۴
۱۱۷۰۰۴۵۰سبک۷.۵۶
۱۲۷۰۰۴۵۰سنگین۱۱۶

مشخصات فنی پمپ دنده ای GF ایران تولید تیپ ۹

ردیفدور (دقیقه)ارتفاع انتقال (متر)بازدهی (دقیقه)نوع مایعنیروی ورودی (کیلووات)فشار(اتمسفر)دهانه دهشدهانه مکش
۱۳۰۰۴۴۰سبک۴.۲۲
۲۳۰۰۴۴۰سنگین۵.۵۲
۳۳۰۰۴۴۰سبک۵.۵۴
۴۳۰۰۴۴۰سنگین۶.۴۴
۵۳۰۰۴۴۰سبک۷.۵۶
۶۳۰۰۴۴۰سنگین۱۱۶
۷۷۰۰۵۶۰سبک۶.۸۲
۸۷۰۰۵۶۰سنگین۹.۵۲
۹۷۰۰۵۶۰سبک۷.۵۴
۱۰۷۰۰۵۶۰سنگین۱۱۴
۱۱۷۰۰۵۶۰سبک۱۱۶
۱۲۷۰۰۵۶۰سنگین۱۵۶

مشخصات فنی پمپ دنده ای GF ایران تولید تیپ ۱۰

ردیفدور (دقیقه)ارتفاع انتقال (متر)بازدهی (دقیقه)نوع مایعنیروی ورودی (کیلووات)فشار(اتمسفر)دهانه دهشدهانه مکش
۱۳۰۰۴۲۵سبک۷.۵۲
۲۳۰۰۴۲۵سنگین۹۲
۳۳۰۰۴۲۵سبک۹۴
۴۳۰۰۴۲۵سنگین۱۱۴
۵۳۰۰۴۲۵سبک۱۲.۸۶
۶۳۰۰۴۲۵سنگین۱۵۶
۷۷۰۰۱۰۰۰سبک۱۱۲
۸۷۰۰۱۰۰۰سنگین۱۳۲
۹۷۰۰۱۰۰۰سبک۱۳۴
۱۰۷۰۰۱۰۰۰سنگین۱۵۴
۱۱۷۰۰۱۰۰۰سبک۱۵۶
۱۲۷۰۰۱۰۰۰سنگین۱۸۶

مشخصات فنی پمپ دنده ای GF ایران تولید تیپ ۱۵

ردیفدور (دقیقه)ارتفاع انتقال (متر)بازدهی (دقیقه)نوع مایعنیروی ورودی (کیلووات)فشار(اتمسفر)دهانه دهشدهانه مکش
۱۳۰۰۱۲۰۰سبک۱۸۲
۲۳۰۰۱۲۰۰سنگین۲۲۲
۳۳۰۰۱۲۰۰سبک۲۲۴
۴۳۰۰۱۲۰۰سنگین۲۵۴
۵۳۰۰۱۲۰۰سبک۲۵۶
۶۳۰۰۱۲۰۰سنگین۲۷۶
۷۷۰۰۲۰۰۰سبک۲۷۲
۸۷۰۰۲۰۰۰سنگین۳۰۲
۹۷۰۰۲۰۰۰سبک۳۳۴
۱۰۷۰۰۲۰۰۰سنگین۳۷۴
۱۱۷۰۰۲۰۰۰سبک۷۶
۱۲۷۰۰۲۰۰۰سنگین۴۵۶

 

دانلود کاتالوگنقشه و ابعاد پمپ

آشنایی با پمپ های دنده ای

پمپ های دنده ای برای پمپ کردن و جابجایی مایعاتی که وزن حجمی بالا و فشار کم (زیر۸ بار) دارند طراحی شده اند. مایعات پمپ شده باید دارای خاصیت خود روغنکاری و بدون مواد اصطکاکی جامد یا خورنده و ناخالص باشد.

موارد استفاده

پمپ های دنده ای گردشی برای پمپ کردن سیستم روغنکاری موتور، سوخت، نفت گاز، ملاس، خمیر و دیگر مایعات خود روغنکاری که در صنعت مورد استفاده گوناگون دارند، توصیه می شود این پمپ ها همچنین برای روغنکاری و سیستم های خنک کن ماشین های مختلف (ماشین ابزار، موتورهای احتراقی و غیره) با فشار پائین و موارد دیگر مناسب هستند.

طراحی

دو چرخ دنده (محرک و متحرک) در داخل پوسته می چرخند، در هنگام چرخش، دنده ها مایع را از قسمت مکش بین پوسته پمپ و تاج دنده نگه می دارند و با خود به قسمت تخلیه پمپ منتقل می کنند سپس دنده ها مایع را با فشار به شاخه تخلیه می رانند. محور محرک در بالای محور متحرک قرار دارد و روی محور محرک جای خارکوپلینگ وجود دارد.

در دو طرف محورها، بوشهای نگه دارنده قرار دارند که بوسیله مایع پمپ شده روغنکاری می شوند و به وسیله پکینگ نخی (نخ گرافیتی) و بوش نگهدارنده نخ گرافیتی از نشت مایع پمپ شده از اطراف محور محرک جلوگیری می نمایند.

 (برای پمپ کردن مایعات با درجه حرارت ۸۰ الی ۳۰۰ درجه سانتیگراد باید از پمپ مخصوص درجه حرارت بالا استفاده شود.)

وسایل ایمنی

در برخی از مدلها روی پوسته پمپ ها سوپاپ اطمینان مخصوص، در قسمت بیرونی نصب شده است. اگر فشار کاری پمپ از مقدار مجاز بیشتر شود، سوپاپ باز شده و مایع پمپ شده را از طریق کانال داخلی به قسمت مکش پمپ منتقل می کند.

گرداننده پمپ

اساسا پمپ های دنده ای برای کوپله مستقیم با الکترو موتور روی شاسی طراحی شده اند و برای سرعت پائین (زیر ۷۰۰ دور در دقیقه) یا به وسیله الکتروموتور و جعبه دنده کاهنده که بین الکترو موتور و پمپ نصب می شود، اتصال بر قرار می شود.

محور محرک فقط به وسیله بازوی گشتاور می چرخد و مقدار گشتاور اولیه شعاعی و موتوری حرکت اولیه مشخص شده است.

جهت چرخش پمپ

اکثر پمپ های دنده ای راست گرد هستند (دید از سمت محور محرک) برای تجهیزات مخصوص پمپ های چپ گرد نیز با جریان مخالف در نظر گرفته می شود.

مواد و جنس به کار رفته در پمپ

پمپ های استاندارد، پوسته چدنی، دنده فولادی آبکاری شده و محور فولادی دارند.

بوشهای این پمپ ها از جنس چدن با لایه برنزی است و همچنین از بوش فولادی که با ریخته گری گریز از مرکز، پوشش برنزی یافته است نیز استفاده می شود.

قوانین کلی

به طور معمول، سرعت گردش پایین تر برای مواد با دانسیته بیشتر (سنگین) و مایعاتی که خاصیت روغنکاری کمتری دارند، در نظر گرفته می شود.

همچنین برای زمان کار طولانی نیز پمپ های با سرعت گردشی پائین به کار می رود. سرعت گردشی بالا برای مایعات رقیق با دانسیته پایین و ویسکوزیته (سبک) به کار می رود همچنین برای روغنکاری خوب و استفاده از فشار ماکزیمم پمپ از سرعت گردشی بالا استفاده می شود.

ماکزیمم سرعت ۱۰۰۰ دور در دقیقه

برای جریان روغنکاری و سیستم خنک کن روغن و مایعات رقیق خود با ویسکوزیته ۴۰-۱۰ از این سرعت استفاده می شود.

ماکزیمم سرعت ۷۵۰ دور در دقیقه

برای مایعات خود روغنکار با ویسکوزیته ۱۵۰-۳۰ از این سرعت استفاده می شود.

ماکزیمم سرعت ۵۰۰-۲۰۰ دور در دقیقه

برای مایعات سنگین، روغنها، ملاسها، خمیرها و دیگر مایعات که دارای ویسکوزیته بالا هستند از این سرعت استفاده می شود.

ماکزیمم سرعت جهت پمپهای استنلس استیل و برنجی سرعت مجاز ۵۰۰-۲۰۰ دور در دقیقه می باشد.

راهنما و استفاده بهینه انواع پمپ های دنده ای و شرایط استفاده از گارانتی شش ماهه محصولات ایران تولید:

  • برای جابجایی مواد خود روغنکار از پمپ های مخصوص محصولات ایران تولید استفاده بفرمایید.
  • برای جابجایی مواد دارای اشیا فلزی و سخت (هرچند کوچکتر از ۰.۱ میلیمتر) از پمپ مخصوص آن استفاده شود.
  • هنگام شاسی و کوپله کاری از کوپلینگ های بالانس شده و ماشین کاری شده استفاده گردد تا در موقع کار، کوچکترین لرزشی نداشته باشد.
  • توصیه می گردد باری مواد غلیظ (سنگین) از کوپلینگ های هیدرولیک استفاده فرمایید تا موتور در شروع کار با آمپر کمتر و توان بهتر استارت گردد.
  • توصیه می گردد از سوپاپ یا شیر یک طرفه و توری دانه ریز در ابتدای لوله مکش استفاده فرمایید.
  • توصیه می گردد از زانوی ۴۵ درجه با فاصله حداقل ۱ متر استفاده فرمایید تا پمپ با صدای کمتر و موتور با آمپر کمتری کار نمایند.
  • ابتدا از مملو بودن مواد داخل پمپ اطمینان حاصل نموده سپس موتور را استارت نمایید.
  • برای جلوگیری از هزینه های زیاد هرچند وقت یک بار بوشهای برنجی پمپ را بازدید نموده و در صورت داشتن لقی حتی بیشتر از ۰.۵ میلیمتر آنها را تعویض نمایید. زمان تعویض بستگی به نوع کارکرد و مواد دارد.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پمپ دنده ای GF ایران تولید”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *